تنظیمات سفارشات:

برای ثبت سفارش نیاز است در ابتدا تنظیماتی برای آن تعیین گردد. برای این منظور کاربر از طریق کلیک روی آیکون مربوطه آن به صفحه تنظیمات سفارشات هدایت می گردد که شامل سه تب تنظیمات عمومی، تنظیمات روش تحویل و تنظیمات نرخ و کارمزد می باشد.


تصویر1: آیکون تنظیمات سفارش

 

1- تنظیمات عمومی:

به طور کلی در بخش تنظیمات عمومی می بایست کاربران امضا کننده و تأیید کننده بخشهای سفارش را تعیین نمود و همچنین به تعریف و درج انواع علت حواله پرداخت که جزئیات هریک در ادامه بیان می گردد.
 


تصویر2: تب تنظیمات عمومی

 

 

2- تنظیمات روش تحویل:

در بخش تنظیمات روش تحویل می بایست انواع روش هایی که صرافی هنگام پرداخت یا دریافت ارز به مشتری استفاده می کند، تعریف گردد. این روش ها می تواند به ازای هر ارز و با عنوانی تعیین گردد. همچنین می بایست برای هر یک مشخص نمود که به کدام حسابهای حسابداری یا حسابهای بانکی متصل باشند.


تصویر3: تنظیمات روش تحویل
 

نکته1: برای تعیین حسابهای حسابداری برای یک روش تحویل، می بایست در فیلد نوع گزینه "حسابها" را انتخاب نمود و در فیلد حسابها، حسابهای مورد نظر را تعیین کرد.

نکته2: برای تعیین حسابهای بانکی برای یک روش تحویل، می بایست در فیلد نوع گزینه "بانکها(خزانه داری)" را انتخاب نمود و در فیلد حسابها، بانکهای مورد نظر را تعیین کرد.

نکته3: در فیلد حسابها حداکثر می توان 50 حساب یا بانک را تعیین نمود. در صورتی که بیش از 50 حساب انتخاب شود، هنگام ذخیره پیغام خطایی به کاربر نمایش داده می شود.


تصویر4: پیغام خطا
 

نکته4: در صورتی که برای روش تحویل تعریف شده ارزی انتخاب نشود، هنگام ذخیره به صورت پیشفرض ارز All در نظر گرفته می شود.

نکته5: فیلد نام برای هر روش الزامیست و در صورت عدم تعیین نام هنگام ذخیره به کاربر خطایی نمایش داده می شود.

نکنه6: برای روش تحویل تعریف می شده می توان نوعی را تعیین نکرد اما در صورت انتخاب نوع  می بایست حسابهای آن نیز انتخاب گردد. در غیر این صورت پیغام خطایی به کاربر نمایش داده می شود.


تصویر5: پیغام خطا

 

3- تنظیمات نرخ و کارمزد:

 در بخش تنظیمات نرخ و کارمزد می توان برای عملیات خرید، فروش و هر دو(خرید و فروش) هر ارز تنظیماتی برای محاسبه خودکار نرخ و کارمزد در بازه های مختلف مقدار ارز و برای گروه های مختلفی از مشتریان تعیین نمود.


تصویر6: تنظیمات نرخ و کارمزد
 


نکته7: با توجه به ارز، نوع سفارش، گروه مشتریان و بازه مشخص شده(کف و سقف)، تنظیمات تعیین شده نمی تواند دارای همپوشانی باشد و در این صورت هنگام ذخیره تنظیمات به کاربر پغام خطایی به همرا شماره سطرهای دارای همپوشانی نمایش داده می شود.


تصویر7: پیغام خطا


نکته8: به دلیل اینکه ارز پایه سازمان نمی تواند اعشار داشته باشد، مقدار وارد شده در ستون نرخ فقط می بایست عدد صحیح باشد.

نکته9: در صورتی که نوع کارمزد "مقدار ارز" باشد می توان مقادیر صحیح یا اعشاری برای فیلد کارمزد مقداردهی نمود که تعداد ارقام اعشار وارد شده با توجه به اعشار ارز مربوطه تعیین می شود.

نکته10: مقادیر وارد شده برای فیلدهای کف و سقف می توانند اعشاری باشند که تعداد ارقام اعشار وارد شده با توجه به اعشار ارز مربوطه تعیین می شود.

نکته11: در تب تنظیمات نرخ و کارمزد امکان فیلتر نمودن لیست بر اساس ارزها وجود دارد که از این طریق مدیریت و تعیین تنظیمات هر ارز برای کاربر سریع تر و آسان تر می گردد.
 


تصویر8: فیلتر ارز در تنظیمات نرخ و کارمزد