این زبانه برای آن است که به کاربران موردنظرتان اجازه دسترسی برای دیدن و پاسخ گویی به تماس های ورودی مشتری را بدهید.

در سیستم تلفنی باید تنظیماتی را ایجاد نمود که زمان برقراری تماس، اطلاعات تماس گیرنده را به تیم یار ارسال نماید، همینطور در پایان تماس

انواع دسترسی ها عبارتند از:  

  1. تماس مشتری: کاربرانی که مجوز ویرایش برایشان صادر می شود، زمانی که مشتری تماس میگیرد پاپ آپ اطلاعات مشتری برایش نمایش داده می شود. که امکان پاسخ دادن دارد و می تواند وارد صفحه ی مشتری شوند.
  2. اساین شده:  کاربرانی که مجوز ویرایش برایشان صادر می شود که به صورت مطلع در مشتری تماس گیرنده اساین شده باشند . (تصویر شماره 1)
  3. کارشناسان : کاربرانی که مجوز ویرایش برایشان صادر می شود که به عنوان کارشناس پشتیبانی معرفی شده باشند. کارشناس پشتیبانی را در ویرایش مشتری می توان اضافه نمود. (تصویر شماره 2)
  4. تماس جدید: برای تماسی است که شماره ی آن در ماژول مشتری موجود نباشد. 

تصویر 1 :

تصویر 2 :