• اطلاعات حساب مشتری شامل موارد زیر است:
 • نام بانک
 • شعبه
 • شماره حساب
 • ارز
 • شبا
 • کد سوئیفت
 • روتینگ
 • آی بن
 • فد وایر
 • کشور
 • شهر
 • آدرس بانک
 • توضیحات